Kategorie

REGULAMIN PROMOCJI INTERNETOWEJ TRANSFORMERS 4

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Internetowy” [dalej: „Konkurs”] jest Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000086070, Nr NIP: 118-00-74-063, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN [dalej: „Organizator”].
 2.  

Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy m.in. ze Sklepem Internetowym Krolestwodzieci.pl działającym pod adresem www.krolestwodzieci.pl prowadzonym przez

 

  Mateusz Nierenberg prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Your Style Mateusz Nierenberg, pod adresem ul Głogowska 39, 45-315 Opole wpisaną do CEIDG przez Prezydenta Miasta Opole pod numerem 37622, NIP: 754-287-20-71  Regon160148750

 

[dalej: „Sklep Objęty Konkursem”].

 

Konkurs będzie trwał od dnia 28.07.2014 r. do dnia 31.08.2014 r.

 

 

§2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI I ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zakup produktów  Transformers 4 (lista produktów załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu), za kwotę powyżej 150,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), której producentem jest Hasbro [dalej: „Zabawka TRA”], w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w okresie trwania Promocji.
 2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;
  2. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w § 2 ust. 1 powyżej;
  5. nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Promocji, zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej.
  6. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane przez Organizatora w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny tychże osób.
  7. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

§3. NAGRODA W PROMOCJI   

 1. Nagrodę w Promocji stanowi prawo do nabycia przez Uczestnika Promocji 1 gratisu (słownie: jeden) w postaci plecaka Transformers, który będzie wysyłany razem z produktem.
 2. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) Nagrody.
 3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik Promocji powinien nabyć Zabawkę TRA w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w terminie trwania Promocji, tj. od 28 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku, bądź do wyczerpania zapasów.
 4. Uczestnik Promocji w ramach Promocji nabywa prawo do jednej Nagrody, niezależnie od ilości zakupionych Zabawek TRA. 
 5. W przypadku braku chęci skorzystania z Promocji przy kasie, Uczestnik Promocji traci prawo do Nagrody.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 30 dni od zakończenia Promocji celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora.
 2. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie skargi będzie ostateczna.
 3. Skargi zgłoszone po terminie wskazanym w §4 ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika Promocji zgody na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie Sklepu Internetowego www.krolestwodzieci.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik numer 2

 

 

Lista produktów objętych promocją:

 

HASBRO - TRANSFORMERS 4 ATTACERS - A6147

HASBRO - TRANSFORMERS - BEAST HUNTERS PRIME VOYAGER - A1978

 HASBRO - TRANSFORMERS - BEAST HUNTERS MASKA - A1523

HASBRO - TRANSFORMERS 4 ONE STEP MAGIC - A6151

HASBRO - TRANSFORMERS 4 TITAN HEROES 30 CM - A6550

HASBRO - TRANSFORMERS - BEAST HUNTERS - PRIME COMMANDER - A2067

HASBRO - TRANSFORMERS - FALL OF CYBERTRON - RAVAGE AND RUMBLE A1421

HASBRO - TRANSFORMERS - BEAST HUNTERS - PRIME COMMANDER - A3393

HASBRO - TRANSFORMERS - BEAST HUNTERS - PRIME COMMANDER - HUFFER A3394

HASBRO - TRANSFORMERS 4 FLIP & SMASH - A6143

HASBRO - TRANSFORMERS BOT SHOTS CHANGER - A4709

HASBRO - TRANSFORMERS - BEAST HUNTERS – A1518

 

 

REGULAMIN PROMOCJI INTERNETOWEJ ANGRY BIRDS GO

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocja Angry Birds GO!” [dalej: „Promocja”] jest Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000086070, Nr NIP: 118-00-74-063, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN [dalej: „Organizator”].
 2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy m.in. ze Sklepem Internetowym Krolestwodzieci.pl działającym pod adresem www.krolestwodzieci.pl prowadzonym przez

 

 

 

 

 

Mateusz Nierenberg prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Your Style Mateusz Nierenberg, pod adresem ul Głogowska 39, 45-315 Opole wpisaną do CEIDG przez Prezydenta Miasta Opole pod numerem 37622, NIP: 754-287-20-71  Regon160148750

 

 [dalej: „Sklep Objęty Konkursem”].

3.            Promocja będzie trwała od dnia 23.05.2014 r. do dnia 30.05.2014 r.

 

§2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI I ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zakup produktu Angry Birds GO! (lista produktów załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu) której producentem jest Hasbro [dalej: „Zabawka AB GO!”], w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w okresie trwania Promocji.
 2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;
  2. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w § 2 ust. 1 powyżej;
  5. nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Promocji, zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej.
  6. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane przez Organizatora w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny tychże osób.
  7. 4.                  Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3. NAGRODA W PROMOCJI  

 1. Nagrodę w Promocji stanowi prawo do nabycia przez Uczestnika Promocji 1 gratisu (słownie: jeden) w postaci unikalnego kodu do aplikacji Angry Birds GO!, który będzie wysyłany w formie mailowej bądź razem z produktem.
 2. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) Nagrody.
 3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik Promocji powinien nabyć Zabawkę z serii Angry BIrds GO! Firmy Hasbro w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w terminie trwania Promocji - zgodnie z punktem 3 paragraf 1;  bądź do wyczerpania zapasów.
 4. Uczestnik Promocji w ramach Promocji nabywa prawo do jednej Nagrody, niezależnie od ilości zakupionych Zabawek AB GO!. 
 5. W przypadku braku chęci skorzystania z Promocji przy kasie, Uczestnik Promocji traci prawo do Nagrody.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 30 dni od zakończenia Promocji celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora.
 2. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie skargi będzie ostateczna.
 3. Skargi zgłoszone po terminie wskazanym w §4 ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika Promocji zgody na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie Sklepu Internetowego Krolestwodzieci.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do promocji:

ANGRY BIRDS GO KART PACK - A6028
ANGRY BIRDS GO MULTI-PACK - A6181
ANGRY BIRDS GO LAUNCHER - A6029
ANGRY BIRDS GO DELUXE MULTI-PACK - A6031
ANGRY BIRDS GO ROCK RACEWAY - A6030
ANGRY BIRDS GO TOWER KNOCKDOWN GAME - A6437
ANGRY BIRDS GO TROPHY CUP CHALLENGE GAME - A6438

 

REGULAMIN PROMOCJI INTERNETOWEJ NERF ELITE

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocja Nerf Elite” [dalej: „Promocja”] jest Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000086070, Nr NIP: 118-00-74-063, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN [dalej: „Organizator”].
 2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy m.in. ze Sklepem Internetowym Krolestwodzieci.pl działającym pod adresem www.krolestwodzieci.pl prowadzonym przez

 

 

Mateusz Nierenberg prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Your Style Mateusz Nierenberg, pod adresem ul Głogowska 39, 45-315 Opole wpisaną do CEIDG przez Prezydenta Miasta Opole pod numerem 37622, NIP: 754-287-20-71  Regon160148750

 [dalej: „Sklep Objęty Konkursem”].

 1. Konkurs będzie trwał od dnia 09.05.2014 r. do dnia 23.05.2014 r.

 

 

§2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI I ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zakup produktu Nerf Elite (lista produktów załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu) której producentem jest Hasbro [dalej: „Zabawka Nerf”], w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w okresie trwania Promocji.
 2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;
  2. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w § 2 ust. 1 powyżej;
  5. nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Promocji, zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej.
  6. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane przez Organizatora w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny tychże osób.
  7. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

§3. NAGRODA W PROMOCJI   

 1. Nagrodę w Promocji stanowi prawo do nabycia przez Uczestnika Promocji 1 gratisu (słownie: jeden) w postaci zestawu 12 strzałek Elite o numerze A0350, które będą wysyłany  razem z produktem.
 2. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) Nagrody.
 3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik Promocji powinien nabyć Zabawkę Nerf Elite w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w terminie trwania Promocji, tj. od 09 maja 2014 roku do 23 maja 2014 roku, bądź do wyczerpania zapasów.
 4. Uczestnik Promocji w ramach Promocji nabywa prawo do jednej Nagrody, przy zakupie dowolnej Zabawki Nerf z serii Elite.
 5. W przypadku braku chęci skorzystania z Promocji przy kasie, Uczestnik Promocji traci prawo do Nagrody.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 30 dni od zakończenia Promocji celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora.
 2. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie skargi będzie ostateczna.
 3. Skargi zgłoszone po terminie wskazanym w §4 ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika Promocji zgody na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie Sklepu Internetowego Krolestwodzieci.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik numer 2.Lista produktów objętych promocją:
HASBRO - NERF - RAYVEN ELITE - A0967
HASBRO - NERF ROUGH CUT ELITE - A1691
HASBRO - NERF N-STRIKE ELITE CENTURION - A6288
HASBRO - NERF ELITE JOLT RE-DECO - 98961
HASBRO - NERF ELITE ZOMBIE SIDE STRIKE - A6557
HASBRO - NERF ELITE ZOMBIE KUSZA - A6558
HASBRO - NERF N-STRIKE ELITE - STRONGARM - 36033

______________________________________________________________ 

REGULAMIN PROMOCJI INTERNETOWEJ PLAY-DOH BUTIK KSIĘŻNICZEK

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocja Play-Doh Butik Księżniczek” [dalej: „Promocja”] jest Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000086070, Nr NIP: 118-00-74-063, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN [dalej: „Organizator”].
 2.  

Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy m.in. ze Sklepem Internetowym Krolestwodzieci.pl działającym pod adresem www.krolestwodzieci.pl prowadzonym przez

 

Mateusz Nierenberg prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Your Style Mateusz Nierenberg, pod adresem ul Głogowska 39, 45-315 Opole wpisaną do CEIDG przez Prezydenta Miasta Opole pod numerem 37622, NIP: 754-287-20-71  Regon160148750

             [dalej: „Sklep Objęty Konkursem”].

 1. Konkurs będzie trwał od dnia 09.05.2014 r. do dnia 23.05.2014 r.

 

 

§2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI I ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zakup produktu Play-Doh Butik Księżniczek (lista produktów załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu) której producentem jest Hasbro [dalej: „Zabawka PLD”], w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w okresie trwania Promocji.
 2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;
  2. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w § 2 ust. 1 powyżej;
  5. nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Promocji, zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej.
  6. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane przez Organizatora w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny tychże osób.
  7. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

§3. NAGRODA W PROMOCJI   

 1. Nagrodę w Promocji stanowi prawo do nabycia przez Uczestnika Promocji 2 gratisów (słownie: dwa) w postaci Tub Pojedyńczych Play-doh o numerze 22573, które będą wysyłane  razem z produktem.
 2. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) Nagrody.
 3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik Promocji powinien nabyć Zabawkę PLD w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w terminie trwania Promocji, tj. od 09 maja 2014 roku do 23 maja 2014 roku, bądź do wyczerpania zapasów.
 4. Uczestnik Promocji w ramach Promocji nabywa prawo do jednej Nagrody, przy zakupie Play-Doh Butik Księżniczek.
 5. W przypadku braku chęci skorzystania z Promocji przy kasie, Uczestnik Promocji traci prawo do Nagrody.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 30 dni od zakończenia Promocji celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora.
 2. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie skargi będzie ostateczna.
 3. Skargi zgłoszone po terminie wskazanym w §4 ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika Promocji zgody na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie Sklepu Internetowego Krolestwodzieci.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 1. Załącznik numer 2.  Lista produktów objętych promocją:
  HASBRO - PLAY-DOH - DISNEY PRINCE

 


____________________________________________________________________________ 

REGULAMIN PROMOCJI INTERNETOWEJ SPIDERM-MAN

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Internetowy” [dalej: „Konkurs”] jest Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000086070, Nr NIP: 118-00-74-063, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN [dalej: „Organizator”].
 2.  

Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy m.in. ze Sklepem Internetowym Krolestwodzieci.pl działającym pod adresem www.krolestwodzieci.pl prowadzonym przez

 

  Mateusz Nierenberg prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Your Style Mateusz Nierenberg, pod adresem ul Głogowska 39, 45-315 Opole wpisaną do CEIDG przez Prezydenta Miasta Opole pod numerem 37622, NIP: 754-287-20-71  Regon160148750

 

[dalej: „Sklep Objęty Konkursem”].

 

 1. Konkurs będzie trwał od dnia 23.04.2014 r. do dnia 07.05.2014 r.

 

 

§2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI I ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zakup produktu Spider-man (lista produktów załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu) której producentem jest Hasbro [dalej: „Zabawka SPD”], w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w okresie trwania Promocji.
 2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;
  2. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w § 2 ust. 1 powyżej;
  5. nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Promocji, zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej.
  6. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane przez Organizatora w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny tychże osób.
  7. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

§3. NAGRODA W PROMOCJI   

 1. Nagrodę w Promocji stanowi prawo do nabycia przez Uczestnika Promocji 1 gratisu (słownie: jeden) w postaci naklejek, które będą wysyłany  razem z produktem.
 2. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) Nagrody.
 3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik Promocji powinien nabyć Zabawkę SPD w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w terminie trwania Promocji, tj. od 23 kwietnia 2014 roku do 07 maja 2014 roku, bądź do wyczerpania zapasów.
 4. Uczestnik Promocji w ramach Promocji nabywa prawo do jednej Nagrody, niezależnie od ilości zakupionych Zabawek SPD. 
 5. W przypadku braku chęci skorzystania z Promocji przy kasie, Uczestnik Promocji traci prawo do Nagrody.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 30 dni od zakończenia Promocji celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora.
 2. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie skargi będzie ostateczna.
 3. Skargi zgłoszone po terminie wskazanym w §4 ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika Promocji zgody na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie Sklepu Internetowego  www.krolestwodzieci.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik numer 2.

 

Lista produktów objętych promocją:

HASBRO - spiderman FIGURKA ELECTRO TECH - A5700

HASBRO - spiderman MASKA PODSTAWOWA - A1514

HASBRO - spiderman POJAZD BOJOWY 3 W 1 - A6283

HASBRO - spiderman ŚCIGACZE ELECTRO TECH - A5706

HASBRO - spiderman FIGURKA 30 CM - A1517 

 

 

____________________________________________________________________________

REGULAMIN PROMOCJI INTERNETOWEJ NERF REBELLE

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Internetowy” [dalej: „Konkurs”] jest Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000086070, Nr NIP: 118-00-74-063, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN [dalej: „Organizator”].
 2.  

Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy m.in. ze Sklepem Internetowym Krolestwodzieci.pl działającym pod adresem www.krolestwodzieci.pl prowadzonym przez

 

  Mateusz Nierenberg prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Your Style Mateusz Nierenberg, pod adresem ul Głogowska 39, 45-315 Opole wpisaną do CEIDG przez Prezydenta Miasta Opole pod numerem 37622, NIP: 754-287-20-71  Regon160148750

 

[dalej: „Sklep Objęty Konkursem”].

 

 1. Konkurs będzie trwał od dnia 23.04.2014 r. do dnia 07.05.2014 r.

 

 

 

§2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI I ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zakup produktu Nerf Rebelle (lista produktów załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu) której producentem jest Hasbro [dalej: „Zabawka N-R”], w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w okresie trwania Promocji.
 2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;
  2. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w § 2 ust. 1 powyżej;
  5. nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Promocji, zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej.
  6. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane przez Organizatora w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny tychże osób.
  7. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

§3. NAGRODA W PROMOCJI   

 1. Nagrodę w Promocji stanowi prawo do nabycia przez Uczestnika Promocji 1 gratisu (słownie: jeden) w postaci unikatowej bransoletki Nerf Rebelle, które będą wysyłany  razem z produktem.
 2. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) Nagrody.
 3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik Promocji powinien nabyć Zabawkę N-R w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w terminie trwania Promocji, tj. od 23 kwietnia 2014 roku do 07 maja 2014 roku, bądź do wyczerpania zapasów.
 4. Uczestnik Promocji w ramach Promocji nabywa prawo do jednej Nagrody, niezależnie od ilości zakupionych Zabawek N-R. 
 5. W przypadku braku chęci skorzystania z Promocji przy kasie, Uczestnik Promocji traci prawo do Nagrody.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 30 dni od zakończenia Promocji celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora.
 2. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie skargi będzie ostateczna.
 3. Skargi zgłoszone po terminie wskazanym w §4 ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika Promocji zgody na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie Sklepu Internetowego www.krolestwodzieci.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik numer 2.

 

Lista produktów objętych promocją:

HASBRO - NERF rebelle HEARTBREAKER - A6130

HASBRO - NERF rebelle - PINK CRUSH - A4739

HASBRO - NERF rebelle - SWEET REVENGE - A4808

HASBRO - NERF rebelle - ZESTAW AGENTKI - A5638

HASBRO - NERF rebelle - ZESTAW TRENINGOWY - A5612

HASBRO - NERF rebelle WYRZUTNIA MINI - A6925

HASBRO - NERF rebelle WYSTRZAŁOWY DUET - A4807 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

REGULAMIN KONKURSU


„Mój Zelf”
trwającego od 15.03.2014 r. do 30.04.2014 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakupienie dowolnej zabawki Zelf od Epee Polska, wysłanie kopii paragonu potwierdzającego zakup zabawki wraz z pracą konkursową na adres: Epee Polska ul. Jagiellońska 29a, 70-365 Szczecin lub konkurs@epee.pl z dopiskiem – „Konkurs Mój Zelf”. Każda osoba, która w dniach 15.03- 30.04.2014 r. zakupi zabawkę Zelf może wziąć udział w konkursie i wygrać unikalnego Zelfa Clover – Czterolistną Koniczynkę. Zabawka jest unikalna, nie będzie dostępna w regularnej sprzedaży.

Przed przystąpieniem do konkursu bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

§ 1.
Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu.
Organizatorem konkursu jest Epee Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 29a, 70-365 Szczecin, , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000204524, kapitał zakładowy: 62.500,00 złotych. NIP: 9552089043.
Konkurs przeprowadzany będzie w dniach od 15.03.2014 r. do 30.04.2014 r.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający.

§ 2.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakupienie dowolnej zabawki Zelf w terminie 15.03.2014 r. – 30.04.2014 r. w dowolnym sklepie na terenie całej Polski oraz wysłanie kopii paragonu wraz z pracą konkursową wykonaną w dowolnej technice plastycznej „Mój Zelf” na adres: Epee Polska ul. Jagiellońska 29a, 70-365 Szczecin, lub konkurs@epee.pl.
Pracę konkursową należy przesłać z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz rodzica, adresem, numerem telefonu, wiekiem dziecka oraz dopiskiem:


Zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu „Mój Zelf” zamieszczony na stronie www.epee.pl.

Wyrażam zgodę na bezpłatne zamieszczenie przez Organizatora pracy konkursowej na stronie internetowej www.epee.pl.

Wyrażam zgodę na udział mojego Dziecka w konkursie „Mój Zelf” oraz na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora, tj. EPEE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiellońska 29a, 70-365 Szczecin na cele związane z niniejszym konkursem oraz w celu marketingu produktów lub usług własnych lub cudzych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że podanie powyższych danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz ich poprawienia i usunięcia.

§ 3.
Nagrody zostaną przyznane autorom 100 najlepszych prac wyłonionych przez jury konkursu.
Nagrody: 100 zestawów Zelf Clover – Czterolistna Koniczynka z grzebieniem do czesania i amuletem – czterolistną koniczynką.

§ 4.
Wyniki konkursu oraz 10 najlepszych prac konkursowych zostaną opublikowane na stronie internetowej www.epee.pl w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając maila na konkurs@epee.pla> lub pod numerem telefonu (091) 466 80 83.
Wszelkie ewentualne skargi i żądania, związane ze sposobem przebiegu konkursu Uczestnik może skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
Nagrody zostaną wysłane laureatom konkursu w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu na wskazane przez uczestników w zgłoszeniu adresy.

 

REGULAMIN PROMOCJI INTERNETOWEJ STAR WARS ANGRY BIRDS

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Internetowy” [dalej: „Konkurs”] jest Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000086070, Nr NIP: 118-00-74-063, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN [dalej: „Organizator”].
 2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy m.in. ze Sklepem Internetowym Krolestwodzieci.pl działającym pod adresem www.krolestwodzieci.pl prowadzonym przez

 

                Mateusz Nierenberg prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Your Style Mateusz Nierenberg, pod adresem ul Głogowska 39, 45-315 Opole wpisaną do CEIDG przez Prezydenta Miasta Opole pod numerem 37622, NIP: 754-287-20-71  Regon160148750

[dalej: „Sklep Objęty Konkursem”].

 1. Konkurs będzie trwał od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 13 kwietnia 2014 r.

 

 

 

§2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI I ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zakup produktu Star Wars Angry Birds (lista produktów załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu) której producentem jest Hasbro [dalej: „Zabawka SWAB”], w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w okresie trwania Promocji.
 2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;
  2. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w § 2 ust. 1 powyżej;
  5. nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Promocji, zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej.
  6. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane przez Organizatora w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny tychże osób.
  7. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

§3. NAGRODA W PROMOCJI   

 1. Nagrodę w Promocji stanowi prawo do nabycia przez Uczestnika Promocji 1 gratisu (słownie: jeden) w postaci unikalnego kodu do aplikacji Star Wars Angry Birds, który będzie wysyłany w formie mailowej bądź razem z produktem.
 2. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) Nagrody.
 3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik Promocji powinien nabyć Zabawkę PLD w jednym ze Sklepów Objętych Promocją w terminie trwania Promocji, tj. od 31 marca 2014 roku do 13 kwietnia 2014 roku, bądź do wyczerpania zapasów.
 4. Uczestnik Promocji w ramach Promocji nabywa prawo do jednej Nagrody, niezależnie od ilości zakupionych Zabawek SWAB. 
 5. W przypadku braku chęci skorzystania z Promocji przy kasie, Uczestnik Promocji traci prawo do Nagrody.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 30 dni od zakończenia Promocji celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora.
 2. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie skargi będzie ostateczna.
 3. Skargi zgłoszone po terminie wskazanym w §4 ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika Promocji zgody na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora, a także na stronie Sklepu Internetowego www.krolestwodzieci.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik numer 2.

 

Lista produktów objętych promocją:

HASBRO - STAR WARS ANGRY BIRDS - TELEPODS - A6180

HASBRO - GRA JENGA - ANGRY BIRDS POWRÓT DARTH VADERA - A4805

HASBRO - ANGRY BIRDS - STAR WARS - TIE FIGHTER - A4804

HASBRO - STAR WARS TELEPODS FIGURKA POJEDYŃCZA - A6058

HASBRO - ANGRY BIRDS - STAR WARS - GWIEZDNA BITWA - A6092 A6095

HASBRO - ANGRY BIRDS - STAR WARS - GWIEZDNA BITWA - A6092 A6094

HASBRO - ANGRY BIRDS - STAR WARS - GWIEZDNA BITWA - A6092 A6093

HASBRO - GRA ANGRY BIRDS - STAR WARS - POJAZDY Z TELEPODEM - DEATH STAR™ - A6059 A6060

HASBRO - GRA ANGRY BIRDS - STAR WARS - POJAZDY Z TELEPODEM - ENDOR™ - A6059 A6061

HASBRO - ANGRY BIRDS JENGA STAR WARS - TATOOINE - A2844 A2847 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO NERF, TRANFORMERS, LITTLEST PET SHOP ORAZ PLAY-DOH

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Internetowy” [dalej: „Konkurs”] jest Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000086070, Nr NIP: 118-00-74-063, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN [dalej: „Organizator”].
 2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy m.in. ze Sklepem Internetowym Krolestwodzieci.pl działającym pod adresem www.krolestwodzieci.pl prowadzonym przez

 

                Mateusz Nierenberg prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Your Style Mateusz Nierenberg, pod adresem ul Głogowska 39, 45-315 Opole wpisaną do CEIDG przez Prezydenta Miasta Opole pod numerem 37622, NIP: 754-287-20-71  Regon160148750

[dalej: „Sklep Objęty Konkursem”].

 1. Konkurs będzie trwał od dnia 24.02.2014 r. do dnia 09.03.2014 r.

 

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE I ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
  1. Zakup zabawki Nerf, Tranformers, Littlest Pet Shop, Play-Doh, której producentem jest Hasbro [dalej: „Zabawka Hasbro”], w Sklepie Objętym Konkursem w okresie trwania Konkursu;
  2. Zachowanie paragonu zakupu Zabawki Hasbro, przy czym wymaga się, aby na paragonie nazwa Zabawki Hasbro została wskazana w sposób umożliwiający stwierdzenie jej nabycia lub została potwierdzona odręcznym wpisem pracownika Sklepu Objętego Konkursem na odwrocie paragonu wraz z pieczęcią Sklepu Objętego Konkursem oraz podpisem pracownika – paragon należy przechować do celów weryfikacji Zgłoszenia Konkursowego i wydania nagrody;
  3. Przygotowanie wypowiedzi tekstowej na temat konkursowy: „Napisz hasło reklamowe na wybraną przez Ciebie zabawkę firmy Hasbro” [dalej: „Wypowiedź na Temat Konkursowy”];
  4. Wysłanie w okresie wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu na adres kontakt@hasbro.co.uk wiadomości email:

- wpisując w tytule „Nazwa sklepu Konkurs Internetowy”

- wpisując w treści  „Wypowiedź na Temat Konkursowy”,

- załączając skan paragonu zgodnego z § 2 ust. 1b Regulaminu powyżej

[dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”].

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;
  2. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie określone w § 2 ust. 1 powyżej;
  5. nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane przez Organizatora w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tychże osób.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3. NAGRODY RZECZOWE

 1. Dla Uczestników Konkursu przewidziano 2 (słownie: dwie) Nagrody rzeczowe. Nagrodą rzeczową jest zabawka interaktywna Furby [dalej: „Nagroda główna”] o wartości 460 złotych, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) Nagrody.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora [dalej: „Komisja”]. Komisja wyłoni łącznie 2 (słownie: dwóch) zwycięzców Konkursu w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu. W przypadku, gdy do uczestnictwa w Konkursie zostanie nadesłanych mniej niż 2 (słownie: dwa) Zgłoszenia Konkursowe, wówczas Organizator przyzna odpowiednio mniejszą ilość Nagród.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym.
 5. W odpowiedzi na wiadomość Organizatora o wygranej, zwycięzcy Konkursu są zobowiązani w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej do wskazania danych adresowych dostarczenia Nagrody: imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania zwycięzcy [dalej: „Dane Zwycięzców”], celem umożliwienia Organizatorowi wydania Nagrody.
 6. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora zgodnie z przekazanymi Danymi Zwycięzców w terminie 14 dni od otrzymania „Danych Zwycięzców”.
 7. Uczestnik Konkursu w ramach Konkursu może być nagrodzony tylko raz i może otrzymać tylko jedną Nagrodę. W przypadku braku odpowiedzi zwycięzcy Konkursu na wiadomość Organizatora o wygranej w terminie wskazanym w §3 ust. 5 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora i może być przyznana innemu uczestnikowi Konkursu.
 8. Zwycięzca Konkursu przeniesienie nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa do Wypowiedzi na Temat Konkursowy, jeśli Organizator zdecyduje się na jej wykorzystanie w przyszłości.       

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Konkursu, Uczestnik Konkursu obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora.
 2. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie skargi będzie ostateczna.
 3. Skargi zgłoszone po terminie wskazanym w §4 ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

 § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 1001 poz. 926 ze zm). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania i wydania Nagrody i rozpatrzenia reklamacji.
 3. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie www.hasbro.pl, a także na stronie Sklepu Internetowego www.krolestwodzieci.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540).

 

 

 

 

Załącznik 1:

Sklepy Objęte Konkursem

 

______________________________________________________________________________________

 

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO NERF REBELLE

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Internetowy” [dalej: „Konkurs”] jest Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000086070, Nr NIP: 118-00-74-063, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN [dalej: „Organizator”].
 2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy m.in. ze Sklepem Internetowym Krolestwodzieci.pl działającym pod adresem www.krolestwodzieci.pl prowadzonym przez

 

                Mateusz Nierenberg prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Your Style Mateusz Nierenberg, pod adresem ul Głogowska 39, 45-315 Opole wpisaną do CEIDG przez Prezydenta Miasta Opole pod numerem 37622, NIP: 754-287-20-71  Regon160148750

[dalej: „Sklep Objęty Konkursem”].

 1. Konkurs będzie trwał od dnia 17.03.2014 r. do dnia 30.03.2014 r.

 

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE I ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
  1. Zakup zabawki Nerf Rebelle, której producentem jest Hasbro [dalej: „Zabawka Hasbro”], w Sklepie Objętym Konkursem w okresie trwania Konkursu;
  2. Zachowanie paragonu zakupu Zabawki Hasbro, przy czym wymaga się, aby na paragonie nazwa Zabawki Hasbro została wskazana w sposób umożliwiający stwierdzenie jej nabycia lub została potwierdzona odręcznym wpisem pracownika Sklepu Objętego Konkursem na odwrocie paragonu wraz z pieczęcią Sklepu Objętego Konkursem oraz podpisem pracownika – paragon należy przechować do celów weryfikacji Zgłoszenia Konkursowego i wydania nagrody;
  3. Przygotowanie wypowiedzi tekstowej na temat konkursowy: „Napisz dlaczego podobają się wyrzutnie Nerf Rebelle?” [dalej: „Wypowiedź na Temat Konkursowy”];
  4. Wysłanie w okresie wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu na adres kontakt@hasbro.co.uk wiadomości email:

- wpisując w tytule „Nazwa sklepu Konkurs Internetowy”

- wpisując w treści  „Wypowiedź na Temat Konkursowy”,

- załączając skan paragonu zgodnego z § 2 ust. 1b Regulaminu powyżej

[dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”].

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;
  2. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie określone w § 2 ust. 1 powyżej;
  5. nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane przez Organizatora w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tychże osób.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3. NAGRODY RZECZOWE

 1. Dla Uczestników Konkursu przewidziano 3 (słownie: trzy) Nagrody rzeczowe. Nagrodą rzeczową jest zabawka interaktywna Nerf Rebelle Sweet Revenge [dalej: „Nagroda główna”] o wartości 189,00 złotych, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) Nagrody.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora [dalej: „Komisja”]. Komisja wyłoni łącznie 2 (słownie: dwóch) zwycięzców Konkursu w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu. W przypadku, gdy do uczestnictwa w Konkursie zostanie nadesłanych mniej niż 2 (słownie: dwa) Zgłoszenia Konkursowe, wówczas Organizator przyzna odpowiednio mniejszą ilość Nagród.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym.
 5. W odpowiedzi na wiadomość Organizatora o wygranej, zwycięzcy Konkursu są zobowiązani w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej do wskazania danych adresowych dostarczenia Nagrody: imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania zwycięzcy [dalej: „Dane Zwycięzców”], celem umożliwienia Organizatorowi wydania Nagrody.
 6. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora zgodnie z przekazanymi Danymi Zwycięzców w terminie 14 dni od otrzymania „Danych Zwycięzców”.
 7. Uczestnik Konkursu w ramach Konkursu może być nagrodzony tylko raz i może otrzymać tylko jedną Nagrodę. W przypadku braku odpowiedzi zwycięzcy Konkursu na wiadomość Organizatora o wygranej w terminie wskazanym w §3 ust. 5 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora i może być przyznana innemu uczestnikowi Konkursu.
 8. Zwycięzca Konkursu przeniesienie nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa do Wypowiedzi na Temat Konkursowy, jeśli Organizator zdecyduje się na jej wykorzystanie w przyszłości.       

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Konkursu, Uczestnik Konkursu obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora.
 2. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie skargi będzie ostateczna.
 3. Skargi zgłoszone po terminie wskazanym w §4 ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

 § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 1001 poz. 926 ze zm). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania i wydania Nagrody i rozpatrzenia reklamacji.
 3. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie www.hasbro.pl, a także na stronie Sklepu Internetowego www.krolestwodzieci.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540).

 

 

 

 

Załącznik 1:

Sklepy Objęte Konkursem