Kategorie

REGULAMIN KONKURSU

“Twoja ulubiona konstrukcja z klocków!”

 1. Organizatorem Konkursu „Twoja ulubiona konstrukcja z klocków”   jest Mateusz Nierenberg, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą YOUR STYLE MATEUSZ NIERENBERG, ul. Głogowska 39, 45-315 Opole, NIP: 7542872071.

 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy, posiadający konto na portalu Facebook. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie na portalu Facebook danych osobowych zgodnych z prawdą.

 3. Uczestnikami Konkursu (zwani dalej „Uczestnikami”), są osoby opisane w ust. 2 Regulaminu, które spełnią wymogi opisane w ust. 4 Regulaminu.

 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  a)  Polubienie fanpage’a KrólestwoDzieci.pl na portalu Facebook.
  b)  Kliknięcie przycisku „Lubię to” pod grafką konkursową, dostępną pod adresem www.facebook.com/KrolestwoDzieci, za pośrednictwem portalu Facebook.
  c)  Dodanie za pośrednictwem portalu Facebook, w dniach od 08.11.2017 do 21.11.2017 r. komentarza w formie zdjęcia pod grafiką konkursową o której mowa w punkcie b) powyżej. Mowa o autorskim zdjęciu, w którym Uczestnik przedstawi swoją własną autorską konstrukcję z klocków.

 5. Komentarze, o których mowa w ust. 4 pkt c), nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, ani sprzecznych z obowiązującym prawem polskim oraz regulaminem portalu Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania takich komentarzy oraz blokowania możliwości dodawania komentarzy przez autorów komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu.

 6. Spośród najlepszych komentarzy, o których mowa w ust. 4. c) Regulaminu, Organizator wybierze 1 najlepszy, którego autor otrzyma wybraną jedną nagrodę spośród listy o której mowa w ust. 7 Regulaminu. Na potrzeby Konkursu domniemywa się, że autorem komentarza jest użytkownik, z którego konta na portalu Facebook komentarz został zamieszczony.

 7. Nagrodą do wyboru w konkursie jest jeden z poniższych zestawów, to zwycięzca wybiera co chce otrzymać:

 • LEGO® - DUPLO® - PUDEŁKO PEŁNE ZABAWY

 • LEGO® - FRIENDS - BASEN W HEARTLAKE

 • LEGO® - FRIENDS - GÓRSKI DOMEK

 • LEGO® NINJAGO® MOVIE™ - MECHANICZNY SMOK ZIELONEGO NINJA 70612 + SZKOLENIE SPINJITZU

 • LEGO® - CITY - MOBILNE LABORATORIUM

 • LEGO® - TECHNIC - BMW R 1200 GS ADVENTURE

Nagroda zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.

8. Po wyborze jednego zwycięzcy Konkursu, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem portalu Facebook, celem uzyskania od zwycięzcy zgody na ich przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ogłoszenia wyników Konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody.

9. Zakończenie Konkursu nastąpi 21.11.2017 r., ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 24.11.2017r. poprzez post na fanpage’u Krolestwodzieci.pl za pośrednictwem portalu Facebook.

10. Celem ustalenia sposobu i warunków odbioru lub dostarczenia nagród, Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem portalu Facebook.

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej lub działania osób trzecich, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi.

 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie niniejszego Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Uczestników Konkursu w ramach jego przeprowadzenia.

 3. Wszelkie uwagi i reklamacje co do przeprowadzenia Konkursu oraz niniejszego Regulaminu składać można listownie na adres YOUR STYLE MATEUSZ NIERENBERG, ul. Głogowska 39, 45-315 Opole lub elektronicznie na adres e-mail biuro@krolestwodzieci.pl.

 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.krolestwodzieci.pl i wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie.

Prawa własności intelektualnej do Pracy Konkursowej

11. W przypadku, gdy Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., poz. 666 z późn. zm., dalej: „Ustawa”), Organizator w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do nieodpłatnego korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych.

12. W przypadku, gdy Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu Ustawy Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 2. w zakresie obrotu oryginałami oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

 4. W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,

 5. Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet,

 6. jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronie internetowej Konkursu oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora i osób trzecich.

13. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia ww. fotografii.

14. Organizator, działając na podstawie art. 921 §3 Kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji określonych w ust. 2 tego paragrafu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

Link do regulaminu PDF