Kategorie

Obowi膮zuje od聽01 stycznia聽2021 r.

Regulamin Sklepu Internetowego - www.krolestwodzieci.pl

I. Postanowienia og贸lne

 1. Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki, spos贸b 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 i sprzeda偶y prowadzonej za po艣rednictwem Sklepu Internetowego www.krolestwodzieci.pl. Sklep prowadzi MATEUSZ NIERENBERG prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 YOUR STYLE MATEUSZ NIERENBERG wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. G艂ogowska 39, 45-315 Opole NIP: 7542872071 REGON: 160148750, zwany dalej Sprzedawc膮.

 2. Kontakt ze Sprzedawc膮 odbywa si臋 poprzez:

  1. adres poczty elektronicznej: sklep@krolestwodzieci.pl;

  2. pod numerem telefonu: +48聽517 600 855.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dost臋pny w witrynie internetowej www.krolestwodzieci.pl, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no艣niku w ka偶dej chwili.

 4. Sprzedawca informuje, 偶e korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 mo偶e wi膮za膰 si臋 z zagro偶eniem po stronie ka偶dego u偶ytkownika sieci Internet, polegaj膮cym na mo偶liwo艣ci wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By unikn膮膰 ryzyka wyst膮pienia zagro偶e艅 w/w Klient powinien stosowa膰 w艂a艣ciwe 艣rodki techniczne, kt贸re zminimalizuj膮 ich wyst膮pienie, a w szczeg贸lno艣ci programy antywirusowe i zapor臋 sieciow膮 typu firewall.

II. Definicje

U偶yte w Regulaminie poj臋cia oznaczaj膮:

 1. Dni robocze 鈥 s膮 to dni od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Klient 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra dokonuje Zam贸wienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Us艂ug dost臋pnych w Sklepie Internetowym;

 3. Kodeks Cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Konto 鈥 przydzielona danemu Klientowi cz臋艣膰 Sklepu Internetowego, za pomoc膮 kt贸rego Klient mo偶e dokonywa膰 okre艣lonych dzia艂a艅 w ramach Sklepu Internetowego;

 5. Konsument 鈥 Klient b臋d膮cy konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 6. Przedsi臋biorca - Klient b臋d膮cy przedsi臋biorc膮 w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

 7. Regulamin 鈥 niniejszy dokument;

 8. Towar 鈥 produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, kt贸rego opis jest dost臋pny przy ka偶dym z prezentowanych produkt贸w;

 9. Umowa sprzeda偶y 鈥 Umowa sprzeda偶y Towar贸w w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem;

 10. Us艂ugi 鈥 us艂ugi 艣wiadczone przez Sprzedawc臋 na rzecz Klient贸w drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 11. Ustawa o prawach konsumenta 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 12. Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 13. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i liczb臋 Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest mo偶liwe pod warunkiem spe艂nienia przez system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta Klient, nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:

  1. komputer lub urz膮dzenie mobilne z dost臋pem do Internetu,

  2. dost臋p do poczty elektronicznej,

  3. przegl膮darka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

  4. w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza ka偶d膮 czynno艣膰 Klienta, kt贸ra prowadzi do zapoznania si臋 przez niego z tre艣ciami zawartymi w Sklepie.

 3. Klient zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b niezak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅,

  3. niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak: rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezam贸wionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b nieuci膮偶liwy dla innych Klient贸w oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Us艂ugi

 1. Sprzedawca umo偶liwia za po艣rednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezp艂atnych Us艂ug, kt贸re s膮 艣wiadczone przez Sprzedawc臋 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu.

 2. Us艂uga prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dost臋pna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja nast臋puje poprzez wype艂nienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udost臋pnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 przes艂ania przez Klienta 偶膮dania usuni臋cia Konta na adres wskazany w pkt. 1 ppkt. 1 lub adres e-mail: sklep@krolestwodzieci.pl.

 3. Klient ma mo偶liwo艣膰 otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomo艣ci przesy艂anych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (us艂uga Newsletter). W tym celu nale偶y poda膰 prawid艂owy adres poczty elektronicznej lub aktywowa膰 odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zam贸wienia. Klient w ka偶dym czasie mo偶e odwo艂a膰 zgod臋 na przesy艂anie informacji handlowych. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 przes艂ania przez Klienta 偶膮dania usuni臋cia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania si臋 za pomoc膮 linku znajduj膮cego si臋 w tre艣ci wiadomo艣ci wys艂anej w ramach us艂ugi Newsletter.

 4. Klient ma mo偶liwo艣膰 zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnosz膮cych si臋 m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodaj膮c wypowiedzi o艣wiadcza, 偶e posiada wszelkie prawa do tych tre艣ci, a w szczeg贸lno艣ci autorskie prawa maj膮tkowe, prawa pokrewne oraz prawa w艂asno艣ci przemys艂owej. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 dodania opinii.

 5. Wypowiedzi powinny by膰 zredagowane w spos贸b przejrzysty i zrozumia艂y, nadto nie mog膮 narusza膰 obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w tym praw podmiot贸w trzecich 鈥 w szczeg贸lno艣ci nie mog膮 mie膰 charakteru znies艂awiaj膮cego, narusza膰 d贸br osobistych lub stanowi膰 czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi s膮 rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyra偶a zgod臋 na nieodp艂atne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawc臋, a tak偶e dokonywanie opracowa艅 utwor贸w w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

 7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkurs贸w i promocji, kt贸rych warunki ka偶dorazowo zostan膮 podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegaj膮 艂膮czeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowie艅 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usuni臋cia narusze艅, z wyznaczeniem stosownego terminu, mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ug z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzeda偶y

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie Towary dost臋pne w Sklepie Internetowym s膮 fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zosta艂y legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. W przypadku sk艂adania Zam贸wienia poprzez formularz Zam贸wienia dost臋pny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zam贸wienie zostaje z艂o偶one Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofert臋 zawarcia Umowy sprzeda偶y Towar贸w b臋d膮cych przedmiotem Zam贸wienia. Oferta z艂o偶ona w postaci elektronicznej wi膮偶e Klienta, je偶eli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prze艣le potwierdzenie przyj臋cia do realizacji Zam贸wienia, kt贸re stanowi o艣wiadczenie Sprzedawcy o przyj臋ciu oferty Klienta i z chwil膮 jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzeda偶y.

 5. Umowa sprzeda偶y zawierana jest w j臋zyku polskim, o tre艣ci zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towar贸w jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej oraz Ukrainy i Bia艂orusi oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.

 2. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy dostawy zam贸wionych Towar贸w:

  1. za po艣rednictwem firmy kurierskiej;

  2. za po艣rednictwem operatora pocztowego;

  3. dostarczone do Paczkomatu;

  4. odbi贸r w艂asny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zam贸wienia i jego dostawy, a tak偶e o wysoko艣ci op艂at za dostaw臋 Towaru.

 4. Termin dostawy i realizacji Zam贸wienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

 5. Sprzedawca, zgodnie z wol膮 Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo faktur臋 VAT obejmuj膮c膮 dostarczane Towary.

 6. Je偶eli dla Towar贸w obj臋tych Zam贸wieniem przewidziano r贸偶ny okres realizacji, dla ca艂ego Zam贸wienia obowi膮zuje okres najd艂u偶szy spo艣r贸d przewidzianych.

VII. Ceny i metody p艂atno艣ci

 1. Ceny Towar贸w podawane s膮 w z艂otych polskim i zawieraj膮 wszystkie sk艂adniki, w tym podatek VAT, c艂a oraz inne op艂aty.

 2. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce metody p艂atno艣ci:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia, za艣 wysy艂ka dokonana zostanie niezw艂ocznie po wp艂yni臋ciu 艣rodk贸w na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zam贸wienia);

  2. got贸wk膮 przy odbiorze osobistym - p艂atno艣膰 w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zam贸wienia zostanie dokonana niezw艂ocznie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia, za艣 Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

  3. got贸wk膮 za pobraniem 鈥 do 6 tys. z艂otych na jednego u偶ytkownika, p艂atno艣膰 dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zam贸wienia i jego wysy艂ka zostanie rozpocz臋ta po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia i skompletowaniu Zam贸wienia);

  4. p艂atno艣膰 elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawc臋 informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu p艂atno艣ci przez Klienta, za艣 wysy艂ka dokonana zostanie niezw艂ocznie po skompletowaniu Zam贸wienia);

  5. p艂atno艣膰 kart膮 przy odbiorze osobistym - p艂atno艣膰 w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zam贸wienia zostanie dokonana niezw艂ocznie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia, za艣 Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

  6. p艂atno艣膰 w systemie ratalnym ( w tym przypadku realizacja Zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od PayU S.A. z siedzib膮 w Poznaniu, p艂atno艣ci za zam贸wiony Towar).

 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowi膮zany dokona膰 p艂atno艣ci za Zam贸wienie. W przypadku braku p艂atno艣ci przez Klienta w terminie, o kt贸rym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zap艂aty z wyznaczeniem stosownego terminu mo偶e odst膮pi膰 od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 4. W przypadku wyboru opcji dostawy got贸wk膮 za pobraniem przez Przedsi臋biorc臋 na kwot臋 przewy偶szaj膮c膮 6 tys. z艂otych Sprzedawca mo偶e skontaktowa膰 si臋 z Klientem oraz zwr贸ci膰 si臋 z 偶膮daniem przedp艂aty kwoty pobrania przewy偶szaj膮cej 6 tys. z艂otych b膮d藕 zaproponowa膰 anulowanie Zam贸wienia.

VIII. Uprawnienie do odst膮pienia od Umowy

 1. Klient b臋d膮cy Konsumentem mo偶e odst膮pi膰 od Umowy bez podania przyczyny poprzez z艂o偶enie stosownego o艣wiadczenia w terminie do 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

 2. Klient mo偶e sformu艂owa膰 o艣wiadczenie samodzielnie b膮d藕 skorzysta膰 ze wzoru o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy, kt贸ry stanowi Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Termin 30-dniowy liczy si臋 od dnia, w kt贸rym nast膮pi艂o dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o 艣wiadczenie Us艂ug od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwil膮 otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy przez Konsumenta prze艣le na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy.

 5. Prawo do odst膮pienia od Umowy przez Konsumenta jest wy艂膮czone w przypadku:

  1. 艣wiadczenia us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy;

  2. Umowy, w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy;

  3. Umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. Umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮cy kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

  5. Umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

  6. Umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 Produkty, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

  7. Umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  8. Umowy, w kt贸rej Konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sprzedawca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli Sprzedawca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania Konsument 偶膮da艂, lub dostarcza Towary inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od Umowy przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub Towar贸w;

  9. Umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem Umowy o prenumerat臋;

  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

  11. Umowy o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;

  12. Umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od Umowy.

 6. W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰, Umowa jest uwa偶ana za niezawart膮. To, co strony 艣wiadczy艂y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalno艣ci Towaru. Zwrot powinien nast膮pi膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni. Zakupiony Towar nale偶y zwr贸ci膰 na adres Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba, 偶e Konsument wyrazi zgod臋 na inny spos贸b zwrotu, przy czym spos贸b ten nie b臋dzie si臋 wi膮za艂 dla Konsumenta z 偶adnym kosztem. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze rzecz od Klienta.

 8. Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostarczenia Towaru inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

 9. Klient ponosi tylko bezpo艣redni koszt zwrotu Towaru, chyba 偶e Sprzedawca zgodzi艂 si臋 ponie艣膰 ten koszt.

IX. Reklamacje dotycz膮ce Towar贸w z tytu艂u r臋kojmi

 1. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 dostarczy膰 Towar bez wad.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym r贸wnie偶 Klienta b臋d膮cego Konsumentem, z tytu艂u r臋kojmi za wady na zasadach okre艣lonych w art. 556 鈥 576 Kodeksu Cywilnego.

 3. Reklamacje, wynikaj膮ce z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nale偶y kierowa膰 na adres YOUR STYLE Mateusz Nierenberg, ul. G艂ogowska 39, 45-315 Opole, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@krolestwodzieci.pl.

 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien zg艂osi膰 Sprzedawcy ch臋膰 reklamacji w wiadomo艣ci mailowej oraz przes艂a膰 dane wymagane do z艂o偶enia reklamacji i informacje pozwalaj膮ce na zorganizowanie przesy艂ki reklamowanego Towaru. Sprzedawca organizuje transport reklamowanych Towar贸w na w艂asny koszt.

 5. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie do 14 dni.

 6. W przypadku brak贸w w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe艂nienia w niezb臋dnym zakresie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮

 1. Klient mo偶e zg艂asza膰 Sprzedawcy reklamacje w zwi膮zku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Us艂ug. Reklamacje mo偶na zg艂asza膰 pisemnie na adres: YOUR STYLE Mateusz Nierenberg, ul. G艂ogowska 39, 45-315 Opole, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@krolestwodzieci.pl.

 2. W reklamacji Klient powinien poda膰 swoje imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistnia艂ego problemu.

 3. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by艂o mo偶liwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku brak贸w w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe艂nienia w niezb臋dnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

 1. Towary mog膮 posiada膰 gwarancj臋 producenta, Sprzedawcy lub importera.

 2. W wypadku Towar贸w obj臋tych gwarancj膮, informacja dotycz膮ca istnienia i tre艣ci gwarancji oraz czasu na jaki zosta艂a udzielona jest ka偶dorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozas膮dowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

 1. Klient b臋d膮cy Konsumentem posiada m.in. nast臋puj膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:

  1. jest uprawniony do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy sprzeda偶y;

  2. jest uprawniony do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮;

  3. mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona Konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich). Porady udzielane s膮 pod przez Federacj臋 Konsument贸w pod bezp艂atnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. z艂o偶y膰 swoj膮 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klient贸w dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityk膮 Prywatno艣ci, kt贸ra stanowi Za艂膮cznik nr 2 do Regulaminu.

XIV. Postanowienia ko艅cowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym maj膮tkowe prawa autorskie, prawa w艂asno艣ci intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a tak偶e do formularzy, logotyp贸w nale偶膮 do Sprzedawcy, a korzystanie z nich mo偶e nast臋powa膰 wy艂膮cznie w spos贸b okre艣lony i zgodny z Regulaminem.

 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotycz膮ce Konsumenta, w przedmiocie odst膮pienia od umowy oraz reklamacji, stosuje si臋 do osoby fizycznej zawieraj膮cej umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej. Nie stosuje si臋 zapis贸w o pozas膮dowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszcze艅.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry jest Konsumentem, zostaje poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z postanowieniami w艂a艣ciwych przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry jest Przedsi臋biorc膮 zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu ka偶dy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie g艂贸wnej Sklepu Internetowego zawieraj膮cej zestawienie zmian i termin ich wej艣cia w 偶ycie. Klienci posiadaj膮cy Konto zostan膮 dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wej艣cia w 偶ycie zmian nie b臋dzie kr贸tszy ni偶 14 dni od dnia ich og艂oszenia. W razie, gdy Klient posiadaj膮cy Konto Klienta, nie akceptuje nowej tre艣ci Regulaminu obowi膮zany jest zawiadomi膰 o tym fakcie Sprzedawc臋 w ci膮gu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej tre艣ci Regulaminu skutkuje rozwi膮zaniem Umowy.

Regulamin w formacie聽PDFObowi膮zuje od 25 maja 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Regulamin Sklepu Internetowego - www.krolestwodzieci.pl

I. Postanowienia og贸lne

 1. Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki, spos贸b 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 i sprzeda偶y prowadzonej za po艣rednictwem Sklepu Internetowego www.krolestwodzieci.pl. Sklep prowadzi MATEUSZ NIERENBERG prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 YOUR STYLE MATEUSZ NIERENBERG wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. G艂ogowska 39, 45-315 Opole NIP: 7542872071 REGON: 160148750, zwany dalej Sprzedawc膮.

 2. Kontakt ze Sprzedawc膮 odbywa si臋 poprzez:

  1. adres poczty elektronicznej: sklep@krolestwodzieci.pl;

  2. pod numerem telefonu: +48 775 421 675.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dost臋pny w witrynie internetowej www.krolestwodzieci.pl, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no艣niku w ka偶dej chwili.

 4. Sprzedawca informuje, 偶e korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 mo偶e wi膮za膰 si臋 z zagro偶eniem po stronie ka偶dego u偶ytkownika sieci Internet, polegaj膮cym na mo偶liwo艣ci wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By unikn膮膰 ryzyka wyst膮pienia zagro偶e艅 w/w Klient powinien stosowa膰 w艂a艣ciwe 艣rodki techniczne, kt贸re zminimalizuj膮 ich wyst膮pienie, a w szczeg贸lno艣ci programy antywirusowe i zapor臋 sieciow膮 typu firewall.

II. Definicje

U偶yte w Regulaminie poj臋cia oznaczaj膮:

 1. Dni robocze 鈥 s膮 to dni od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Klient 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra dokonuje Zam贸wienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Us艂ug dost臋pnych w Sklepie Internetowym;

 3. Kodeks Cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Konto 鈥 przydzielona danemu Klientowi cz臋艣膰 Sklepu Internetowego, za pomoc膮 kt贸rego Klient mo偶e dokonywa膰 okre艣lonych dzia艂a艅 w ramach Sklepu Internetowego;

 5. Konsument 鈥 Klient b臋d膮cy konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 6. Przedsi臋biorca - Klient b臋d膮cy przedsi臋biorc膮 w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

 7. Regulamin 鈥 niniejszy dokument;

 8. Towar 鈥 produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, kt贸rego opis jest dost臋pny przy ka偶dym z prezentowanych produkt贸w;

 9. Umowa sprzeda偶y 鈥 Umowa sprzeda偶y Towar贸w w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem;

 10. Us艂ugi 鈥 us艂ugi 艣wiadczone przez Sprzedawc臋 na rzecz Klient贸w drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 11. Ustawa o prawach konsumenta 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 12. Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 13. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i liczb臋 Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest mo偶liwe pod warunkiem spe艂nienia przez system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta Klient, nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:

  1. komputer lub urz膮dzenie mobilne z dost臋pem do Internetu,

  2. dost臋p do poczty elektronicznej,

  3. przegl膮darka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

  4. w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza ka偶d膮 czynno艣膰 Klienta, kt贸ra prowadzi do zapoznania si臋 przez niego z tre艣ciami zawartymi w Sklepie.

 3. Klient zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b niezak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅,

  3. niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak: rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezam贸wionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b nieuci膮偶liwy dla innych Klient贸w oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Us艂ugi

 1. Sprzedawca umo偶liwia za po艣rednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezp艂atnych Us艂ug, kt贸re s膮 艣wiadczone przez Sprzedawc臋 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu.

 2. Us艂uga prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dost臋pna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja nast臋puje poprzez wype艂nienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udost臋pnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 przes艂ania przez Klienta 偶膮dania usuni臋cia Konta na adres wskazany w pkt. 1 ppkt. 1 lub adres e-mail: sklep@krolestwodzieci.pl.

 3. Klient ma mo偶liwo艣膰 otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomo艣ci przesy艂anych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (us艂uga Newsletter). W tym celu nale偶y poda膰 prawid艂owy adres poczty elektronicznej lub aktywowa膰 odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zam贸wienia. Klient w ka偶dym czasie mo偶e odwo艂a膰 zgod臋 na przesy艂anie informacji handlowych. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 przes艂ania przez Klienta 偶膮dania usuni臋cia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania si臋 za pomoc膮 linku znajduj膮cego si臋 w tre艣ci wiadomo艣ci wys艂anej w ramach us艂ugi Newsletter.

 4. Klient ma mo偶liwo艣膰 zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnosz膮cych si臋 m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodaj膮c wypowiedzi o艣wiadcza, 偶e posiada wszelkie prawa do tych tre艣ci, a w szczeg贸lno艣ci autorskie prawa maj膮tkowe, prawa pokrewne oraz prawa w艂asno艣ci przemys艂owej. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 dodania opinii.

 5. Wypowiedzi powinny by膰 zredagowane w spos贸b przejrzysty i zrozumia艂y, nadto nie mog膮 narusza膰 obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w tym praw podmiot贸w trzecich 鈥 w szczeg贸lno艣ci nie mog膮 mie膰 charakteru znies艂awiaj膮cego, narusza膰 d贸br osobistych lub stanowi膰 czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi s膮 rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyra偶a zgod臋 na nieodp艂atne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawc臋, a tak偶e dokonywanie opracowa艅 utwor贸w w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

 7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkurs贸w i promocji, kt贸rych warunki ka偶dorazowo zostan膮 podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegaj膮 艂膮czeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowie艅 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usuni臋cia narusze艅, z wyznaczeniem stosownego terminu, mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ug z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzeda偶y

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie Towary dost臋pne w Sklepie Internetowym s膮 fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zosta艂y legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. W przypadku sk艂adania Zam贸wienia poprzez formularz Zam贸wienia dost臋pny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zam贸wienie zostaje z艂o偶one Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofert臋 zawarcia Umowy sprzeda偶y Towar贸w b臋d膮cych przedmiotem Zam贸wienia. Oferta z艂o偶ona w postaci elektronicznej wi膮偶e Klienta, je偶eli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prze艣le potwierdzenie przyj臋cia do realizacji Zam贸wienia, kt贸re stanowi o艣wiadczenie Sprzedawcy o przyj臋ciu oferty Klienta i z chwil膮 jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzeda偶y.

 5. Umowa sprzeda偶y zawierana jest w j臋zyku polskim, o tre艣ci zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towar贸w jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej oraz Ukrainy i Bia艂orusi oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.

 2. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy dostawy zam贸wionych Towar贸w:

  1. za po艣rednictwem firmy kurierskiej;

  2. za po艣rednictwem operatora pocztowego;

  3. dostarczone do Paczkomatu;

  4. odbi贸r w艂asny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zam贸wienia i jego dostawy, a tak偶e o wysoko艣ci op艂at za dostaw臋 Towaru.

 4. Termin dostawy i realizacji Zam贸wienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

 5. Sprzedawca, zgodnie z wol膮 Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo faktur臋 VAT obejmuj膮c膮 dostarczane Towary.

 6. Je偶eli dla Towar贸w obj臋tych Zam贸wieniem przewidziano r贸偶ny okres realizacji, dla ca艂ego Zam贸wienia obowi膮zuje okres najd艂u偶szy spo艣r贸d przewidzianych.

VII. Ceny i metody p艂atno艣ci

 1. Ceny Towar贸w podawane s膮 w z艂otych polskim i zawieraj膮 wszystkie sk艂adniki, w tym podatek VAT, c艂a oraz inne op艂aty.

 2. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce metody p艂atno艣ci:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia, za艣 wysy艂ka dokonana zostanie niezw艂ocznie po wp艂yni臋ciu 艣rodk贸w na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zam贸wienia);

  2. got贸wk膮 przy odbiorze osobistym - p艂atno艣膰 w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zam贸wienia zostanie dokonana niezw艂ocznie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia, za艣 Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

  3. got贸wk膮 za pobraniem 鈥 do 6 ty艣. z艂otych na jednego u偶ytkownika, p艂atno艣膰 dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zam贸wienia i jego wysy艂ka zostanie rozpocz臋ta po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia i skompletowaniu Zam贸wienia);

  4. p艂atno艣膰 elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawc臋 informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu p艂atno艣ci przez Klienta, za艣 wysy艂ka dokonana zostanie niezw艂ocznie po skompletowaniu Zam贸wienia);

  5. p艂atno艣膰 kart膮 przy odbiorze osobistym - p艂atno艣膰 w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zam贸wienia zostanie dokonana niezw艂ocznie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia, za艣 Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

  6. p艂atno艣膰 w systemie ratalnym ( w tym przypadku realizacja Zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od PayU S.A. z siedzib膮 w Poznaniu, p艂atno艣ci za zam贸wiony Towar).

 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowi膮zany dokona膰 p艂atno艣ci za Zam贸wienie. W przypadku braku p艂atno艣ci przez Klienta w terminie, o kt贸rym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zap艂aty z wyznaczeniem stosownego terminu mo偶e odst膮pi膰 od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 4. W przypadku wyboru opcji dostawy got贸wk膮 za pobraniem przez Przedsi臋biorc臋 na kwot臋 przewy偶szaj膮c膮 6 tys. z艂otych Sprzedawca mo偶e skontaktowa膰 si臋 z Klientem oraz zwr贸ci膰 si臋 z 偶膮daniem przedp艂aty kwoty pobrania przewy偶szaj膮cej 6 tys. z艂otych b膮d藕 zaproponowa膰 anulowanie Zam贸wienia.

VIII. Uprawnienie do odst膮pienia od Umowy

 1. Klient b臋d膮cy Konsumentem mo偶e odst膮pi膰 od Umowy bez podania przyczyny poprzez z艂o偶enie stosownego o艣wiadczenia w terminie do 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

 2. Klient mo偶e sformu艂owa膰 o艣wiadczenie samodzielnie b膮d藕 skorzysta膰 ze wzoru o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy, kt贸ry znajduje si臋 tutaj.

 3. Termin 30-dniowy liczy si臋 od dnia, w kt贸rym nast膮pi艂o dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o 艣wiadczenie Us艂ug od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwil膮 otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy przez Konsumenta prze艣le na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy.

 5. Prawo do odst膮pienia od Umowy przez Konsumenta jest wy艂膮czone w przypadku:

  1. 艣wiadczenia us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy;

  2. Umowy, w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy;

  3. Umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. Umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮cy kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

  5. Umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

  6. Umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 Produkty, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

  7. Umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  8. Umowy, w kt贸rej Konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sprzedawca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli Sprzedawca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania Konsument 偶膮da艂, lub dostarcza Towary inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od Umowy przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub Towar贸w;

  9. Umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem Umowy o prenumerat臋;

  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

  11. Umowy o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;

  12. Umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od Umowy.

 6. W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰, Umowa jest uwa偶ana za niezawart膮. To, co strony 艣wiadczy艂y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalno艣ci Towaru. Zwrot powinien nast膮pi膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni. Zakupiony Towar nale偶y zwr贸ci膰 na adres Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba, 偶e Konsument wyrazi zgod臋 na inny spos贸b zwrotu, przy czym spos贸b ten nie b臋dzie si臋 wi膮za艂 dla Konsumenta z 偶adnym kosztem. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze rzecz od Klienta.

 8. Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostarczenia Towaru inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

 9. Klient ponosi tylko bezpo艣redni koszt zwrotu Towaru, chyba 偶e Sprzedawca zgodzi艂 si臋 ponie艣膰 ten koszt.

IX. Reklamacje dotycz膮ce Towar贸w z tytu艂u r臋kojmi

 1. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 dostarczy膰 Towar bez wad.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym r贸wnie偶 Klienta b臋d膮cego Konsumentem, z tytu艂u r臋kojmi za wady na zasadach okre艣lonych w art. 556 鈥 576 Kodeksu Cywilnego.

 3. Reklamacje, wynikaj膮ce z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nale偶y kierowa膰 na adres YOUR STYLE Mateusz Nierenberg, ul. G艂ogowska 39, 45-315 Opole, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@krolestwodzieci.pl.

 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien zg艂osi膰 Sprzedawcy ch臋膰 reklamacji w wiadomo艣ci mailowej oraz przes艂a膰 dane wymagane do z艂o偶enia reklamacji i informacje pozwalaj膮ce na zorganizowanie przesy艂ki reklamowanego Towaru. Sprzedawca organizuje transport reklamowanych Towar贸w na w艂asny koszt.

 5. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie do 14 dni.

 6. W przypadku brak贸w w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe艂nienia w niezb臋dnym zakresie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮

 1. Klient mo偶e zg艂asza膰 Sprzedawcy reklamacje w zwi膮zku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Us艂ug. Reklamacje mo偶na zg艂asza膰 pisemnie na adres: YOUR STYLE Mateusz Nierenberg, ul. G艂ogowska 39, 45-315 Opole, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@krolestwodzieci.pl.

 2. W reklamacji Klient powinien poda膰 swoje imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistnia艂ego problemu.

 3. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by艂o mo偶liwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku brak贸w w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe艂nienia w niezb臋dnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

 1. Towary mog膮 posiada膰 gwarancj臋 producenta, Sprzedawcy lub importera.

 2. W wypadku Towar贸w obj臋tych gwarancj膮, informacja dotycz膮ca istnienia i tre艣ci gwarancji oraz czasu na jaki zosta艂a udzielona jest ka偶dorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozas膮dowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

 1. Klient b臋d膮cy Konsumentem posiada m.in. nast臋puj膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:

  1. jest uprawniony do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy sprzeda偶y;

  2. jest uprawniony do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮;

  3. mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona Konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich). Porady udzielane s膮 pod przez Federacj臋 Konsument贸w pod bezp艂atnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. z艂o偶y膰 swoj膮 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klient贸w dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityk膮 Prywatno艣ci, kt贸ra dost臋pna jest tutaj.

XIV. Postanowienia ko艅cowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym maj膮tkowe prawa autorskie, prawa w艂asno艣ci intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a tak偶e do formularzy, logotyp贸w nale偶膮 do Sprzedawcy, a korzystanie z nich mo偶e nast臋powa膰 wy艂膮cznie w spos贸b okre艣lony i zgodny z Regulaminem.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry jest Konsumentem, zostaje poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z postanowieniami w艂a艣ciwych przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry jest Przedsi臋biorc膮 zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu ka偶dy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie g艂贸wnej Sklepu Internetowego zawieraj膮cej zestawienie zmian i termin ich wej艣cia w 偶ycie. Klienci posiadaj膮cy Konto zostan膮 dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wej艣cia w 偶ycie zmian nie b臋dzie kr贸tszy ni偶 14 dni od dnia ich og艂oszenia. W razie, gdy Klient posiadaj膮cy Konto Klienta, nie akceptuje nowej tre艣ci Regulaminu obowi膮zany jest zawiadomi膰 o tym fakcie Sprzedawc臋 w ci膮gu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej tre艣ci Regulaminu skutkuje rozwi膮zaniem Umowy.

Wersja 12.7 ( Opole, 25.05.2018)

regulamin w formacie PDF